Algemene voorwaarden 5K Overtake Run

Inhoud:

1.

Algemene voorwoorden individuele deelnemers 5k Overtake Run

2.

Reglement individuele deelnemers 5k Overtake Run

1. Algemene voorwaarden individuele deelnemers 5K Overtake Run

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a.

5K Overtake Run: het door Haag Atletiek georganiseerde 5K Overtake Run: 5K Overtake Run

b.

Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de 5K Overtake Run.

c.

Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het 5K Overtake Run

d.

Organisator: de rechtspersoon (in deze Vereniging Haag Atletiek) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelname

2.1.

Deelnemen aan de activiteit mag alleen wanneer er aan de Corona maatregelen wordt gehouden. Hierbij word de 1,5 meter afstand behouden en doe je niet mee wanneer je gezondheidsklachten ervaart en houd jij je aan de hygiëne maatregelen.

2.2.

De Deelnemer mag aan de 5K Overtake Run slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.

2.3.

De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens bijzondere omstandigheden, in geval van overmacht, alsmede indien de organisatie van de 5K Overtake Run daartoe noopt, de vermelde data en tijden van de 5K Overtake Run te wijzigen, dan wel de 5K Overtake Run geen doorgang te doen vinden. In deze gevallen kan de Deelnemer geen aanspraak maken op geleden schade.

2.4.

Indien de 5K Overtake Run niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen van de Deelnemer, is de Deelnemer verplicht daarvan direct ter plaatse mededeling te doen aan de Organisator. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de Deelnemer dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de 5K Overtake Run, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de Organisator.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1.

Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. De Organisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen loonkosten en ziektekosten, gederfde winst, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.

3.2.

De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de 5K Overtake Run.

3.3.

De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de 5K Overtake Run. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan de 5K Overtake Run sportmedisch te laten keuren.

3.4.

De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de 5K Overtake Run. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.5.

De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie (of kledinginname/garderobe).

3.6.

De voorafgaande bepalingen uit dit artikel 3 laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet.

Artikel 4: Portretrecht

De in het kader van de 5K Overtake Run of de Overeenkomst eventueel door of namens de Organisator gemaakte foto's, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn eigendom van de Organisator, ongeacht of deze aan de Deelnemer of aan derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond de 5K Overtake Run gemaakte foto’s, video's of ander beeldmateriaal, waarop de Deelnemer zichtbaar is voor communicatiedoeleinden van de Organisator (inclusief commerciële uitingen).

Artikel 5: Persoonsgegevens

De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan de 5K Overtake Run verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer, voor interne geanonimiseerde data-analyse en - mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer uitdrukkelijk toestemming is gegeven - voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Artikel 6: Reglement

6.1.

De Deelnemer dient de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.

6.2.

De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te uit de 5K Overtake Run te halen indien deze zich niet houdt aan het reglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van de 5K Overtake Run noodzakelijk wordt geacht.

6.3.

In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de Organisator.

Artikel 7: Geschillen

7.1.

Op de Overeenkomst en alle rechtsbetrekkingen die tussen de Organisator enerzijds en de Deelnemer anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2.

In geval van geschillen, voortvloeiend uit de Overeenkomst of uit daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Organisator.

2. Reglement individuele deelnemer

Artikel 1

De 5K Overtake Run is een recreatief hardloopactiviteit met wedstrijdelement.

Artikel 2

De Deelnemer dient zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours.

Artikel 3

De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven tijdens de 5K Overtake Run op het gehele parcours van kracht.

Artikel 4

De Deelnemer dient de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.

Artikel 5

De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wandeltocht te halen indien deze zich niet houdt aan dit Reglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van de activiteit noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 6

Het meenemen van huisdieren (met uitzondering van aangelijnde hond) en voorwerpen zoals spandoeken, enzovoort is niet toegestaan.

Artikel 7

Van de Deelnemer wordt verwacht dat zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat; tevens is wildplassen verboden.

Artikel 8

Het is niet toegestaan tijdens de 5K Overtake Run expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.

Artikel 9

De feitelijke toewijzing van starttijd aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator.

Artikel 10

De Deelnemer dient voor 17.00 gefinisht te zijn.

Artikel 11

De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren eigendommen van Deelnemers.

Artikel 12

Het volgen van de tochten in auto’s, op motoren of (brom)fietsen is uitsluitend mogelijk wanneer men in het bezit is van een ontheffingsvignet van de organisatie.

Artikel 13

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.